رزرواسیون پروازهای اقتصادی کلاس

کلاس اقتصادی هواپیمایی صبا آخرین کلاس پروازی است که در ایران رواج دارد و مشتریان آن مسافران عادی هستند. کلاسی اقتصادی در یک پرواز بیشتر صندلیها را به خود اختصاص میدهد؛ قیمت بلیط آن پایین ترین نرخ بلیط هواپیما را دارد و صندلی های کلاس اقتصادی در ردیف های کنار هم قرار دارند. امکاناتی که برای مسافران این نوع پرواز در نظر گرفته میشود، معمولاً از تعداد محدودی روزنامه، مجله ی تبلیغاتی و کارت راهنمای پرواز فراتر نمی رود.

اکونومی کلاس هواپیمایی قطر
در بعضی هواپیماها برای صندلی های کلاس اقتصادی مانیتور و هدفون هم تعبیه شده است که مسافران در تغییر برنامه های آن حق انتخاب زیادی ندارند؛ اما در بیشتر هواپیماها، برای تمام مسافران بخش اقتصادی یک مانیتور بزرگ وجود دارد که برنامه ی مشخصی پخش میکند. سایر امکانات و تفریحات برای مسافران در کلاس اقتصادی، به خط پروازی و البته مدل هواپیما بستگی دارد. مسافران میتوانند برای دریافت خدمات رفاهی بیشتر هزینه پرداخت نمایند.


چاپ   ایمیل